General terms of sales and delivery

I. Predmet Općih uvjeta

Ovim Općim uvjetima poslovanja Metali i Staklo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Metali i Staklo d.o.o. Zagreb, Majstorska 1E (u daljnjem tekstu: MiS) kao pružatelja usluge izrade, prodaje i ugradnje robe iz svog prodajnog i proizvodnog asortimana te kupaca i poslovnih partnera koji proizvode prodaju kupcima bez mijenjanja oblika, svojstava i/ili stanja isporučenog/izvedenog (u daljnjem tekstu skupno i pojedinačno: Naručitelj) Mis-ovih usluga, s druge strane.

 1. Na sve međusobne odnose MiS-a i Naručitelja koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se pozitivni propisi Republike Hrvatske.

II. Pristup informacijama

MiS se obvezuje da će Naručitelju biti na raspolaganju:

 • podaci o identitetu društva (ime i mjesto obavljanja poslovne djelatnosti te broj registra);
 • podaci o kontaktima, koji Naručitelju omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju s MiS-om (e-mail adresa, telefon);
 • informacije o bitnim karakteristikama proizvoda, odnosno uslugama iz prodajnog i proizvodnog asortimana;
 • informacije o dostupnosti proizvoda odnosno usluga;
 • način i uvjeti izvršenja usluga;
 • informacije o načinu plaćanja;
 • informacije o razdoblju (roku) u kojem je moguće odustati od ugovora i uvjeti za odustanak.

III. Definicije

 1. Ugovor predstavlja suglasnost volje ugovornih strana o predmetu i/ili usluzi koje MiS prodaje odnosno pruža, sklopljen putem ponude MiS-a koju Naručitelj prihvati.

IV. Temelj ugovora

 1. Ponuda MiS-a je pisani prijedlog, uključujući i ponudu učinjenu elektroničkim putem, za sklapanje ugovora poslan određenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koji sadrži sve bitne sastojke ugovora. Narudžba Naručitelja je poziv MiS-u da učini ponudu Naručitelju. MiS nije vezan svojom ponudom.
 2. Sve ponude učinjene prema Naručitelju moraju biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja, a uvjeti Naručitelja koji su u suprotnosti s ovim Općim uvjetima poslovanja ne primjenjuju se osim ako MiS na to izričito pristane u pisanom obliku. Jednom dani pristanak odnosi se samo na pravni posao za koji je dan.
 3. Narudžba je valjana jedino ako je učinjena u pisanom obliku potpisano od strane ovlaštene osobe Naručitelja i ovjerena žigom.
 4. Naručitelj može dati svoj pristanak na ponudu učinjenu od strane MiS-a potpisom od strane ovlaštene osobe Naručitelja te po potrebi ovjerom žigom.
 5. Ako nisu ispunjeni uvjeti propisani stavkom 3 i 4 ovog članka, ne teku bilo kakvi rokovi, a koji uključuju, ali se ne ograničavaju na rokove proizvodnje i/ili ugradnje niti se mogu poduzimati radnje vezane uz projekt (npr. narudžba materijala i/ili proizvodnja).
 6. Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka ovog članka, a u slučaju potrebe za hitnom isporukom ovjereni račun (MiS IFA) može poslužiti kao temelj za početak procesa izvedbe projekta.
 7. Ovjerom potvrde narudžbe, odnosno sklapanjem ugovora smatrat će se da je Naručitelj prihvatio ove Opće uvjete poslovanje te da je odustao od vlastitih uvjeta koji su s istima u suprotnosti. Narudžba učinjena od strane Naručitelja prema MiS-u se neće smatrati prihvaćenom od MiS-a ako isti po toj narudžbi ne učini ponudu u pisanom obliku, uključujući i elektronički oblik, ili po toj narudžbi ne isporuči robu, odnosno usluge Naručitelju.
 8. MiS će u svakoj ponudi navesti rok u kojem je vezan svojom ponudom te je isti vezan ponudom samo do isteka roka naznačenog u ponudi. Ako MiS u ponudi nije naveo rok kojim je vezan svojom ponudom, smatra se da je rok valjanosti ponude 30 dana od datuma navedenog na ponudi, s tim da MiS u pisanom obliku, uključujući i elektronički oblik, može isti produljiti.
 9. Usmeni dogovori, kao i oni putem telefona, telefaksa i elektroničke pošte, obvezujući su za MiS samo ako ih isti potvrdi pisanim putem.
 10. Prigovori vezani uz Potvrdu naloga ili Potvrdu dopunskih zahtjeva moraju biti istaknuti u pisanom obliku bez odgode, a najkasnije u roku od tri dana od dana izdavanja valjane narudžbe.

V. Opseg i predmet izvršenja

 1. Cijena pojedine narudžbe obuhvaća planiranje i tehničku razradu detalja ugradnje i proizvodnje uobičajenih na tržištu za konkretnu vrstu radova. Posebni zahtjevi izvan standarda MiS i/ili nepredviđene okolnosti nastale prije sklapanja ugovora ne stvaraju obveze za MiS.
 2. U slučaju informativne ponude učinjene bez dolaska na mjesto izvođenja radova – MiS zadržava pravo da dolaskom na mjesto izvođenja radova utvrdi i obračuna moguće dodatne troškove za detalje koji nisu mogli biti predviđeni, a Naručitelj ga na iste nije upozorio ranije.
 3. Opseg pojedinog posla obuhvaća izvedbu standardnih priključaka na bočne zidove, strop i pod. Izvedba izvan opisanog opsega ili dodatni radovi na priključcima podliježu dodatnoj naplati.
 4. Izmjere na mjestu ugradnje izvršit će se nakon primitka pisane narudžbe i/ili potpisa Ugovora. Naručitelj je dužan omogućiti nesmetan pristup mjestu ugradnje, kao i ukloniti sve prepreke koje bi mogle ometati proces izmjere. Kašnjenja u procesu izmjere mogu rezultirati kašnjenjem procesa proizvodnje i ugradnje. Ukoliko je proces izmjera nemoguće izvršiti u jednoj fazi, odnosno ukoliko se izmjera izvodi u više faza zbog drugih okolnosti na gradilištu (npr. kašnjenje betonskih ili drugih vezanih radova), dodatne radnje na izmjerama MiS će dodatno naplatiti prema stvarno utrošenim radnim satima i eventualno drugim vezanim troškovima (putovanje, smještaj i sl.).
 5. Ukoliko Naručitelj zatraži da se na predmetnom gradilištu izvrše određeni preliminarni radovi usprkos činjenici da objekt (gradilište/projekt) u tome trenutku još nema važeću građevinsku dozvolu ili druge potrebne dozvole za gradnju, Naručitelj pristaje platiti sve troškove za tako naručene radove unaprijed.
 6. U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, MiS izdaje račun za polog u iznosu cjelokupne vrijednosti naručenih radova koji mora biti plaćen unaprijed. Za iznos uplaćenog pologa umanjit će se cijena ukupno fakturiranih radova na projektu za koji je naknadno dobivena građevinska dozvola odnosno druga odgovarajuća isprava.
 7. U slučaju da Naručitelj ne uspije ishoditi građevinsku dozvolu ili drugu odgovarajuću ispravu potrebnu za početak građenja, MiS ima pravo zadržati cjelokupni iznos pologa ukoliko isti odgovara stvarno izvedenim radovima kao i iznos stvarno nastalih troškova raskida poslovnog odnosa zbog nemogućnosti ispunjenja ugovorne obveze od strane Naručitelja.
 8. Proces nabave materijala potrebnog za izvedbu projekta započinje nakon pisane ovjere svih potrebnih relevantnih tehničkih dokumenata kao i izvršenih ostalih ugovorenih obveza Naručitelja.
 9. Brtvljenje proizvedenih elemenata i ugrađenih proizvoda ograničeno je samo na one izvedene od strane MiS, odnosno na područja direktno u doticaju s radovima koje izvodi MiS ukoliko je neophodno i/ili predviđeno Ugovorom (ovjerenom dokumentacijom). MiS ne odgovara za brtvljenja, odnosno bilo koje druge spojeve izvan vlastitog opsega radova. Odvodne i dovodne cijevi nisu standardni opseg radova MiS te je izvedba istih obveza Naručitelja.
 10. Prethodni i nadovezujući radovi neophodni za dovršetak i funkcionalnost izvedenih radova (beton, gips, karton, žbuka, obloge zidova i sl.) kao i instalacije (struja, voda, grijanje) ne ulaze u opseg rada MiS-a. Naručitelj je obvezan izvršiti iste o vlastitom trošku i na vlastitu odgovornost.

VI. Važeće smjernice za aluminijske i staklene površine

 1. Sve važeće smjernice dobavljača, proizvođača i/ili izvršitelja usluge površinske zaštite aluminijskih površina u graditeljstvu, u smislu vizualnih efekata na tretiranim površinama obvezuju MiS i Naručitelja. Te smjernice predstavljaju standard za ocjenu kvalitete vizualnih efekata na površini aluminijskih tretiranih proizvoda (ploha). Sukladno tome, moguća su odstupanja u nijansama boje, a u zavisnosti od vrste tretmana površine. Nije moguće jamstvo ujednačenosti boje na svim površinama. Kod procjene kvalitete boje površine presudna je propisno provedena vizualna procjena. Procjena se provodi pri difuznom danjem svjetlu s udaljenosti od pet metara za sve vanjske površine, odnosno s udaljenosti od tri metra za površine u interijeru gledajući pod pravim kutom od 90º (devedeset stupnjeva) na predmetnu površinu.
 2. Sve važeće smjernice dobavljača, proizvođača i/ili izvršitelja usluge proizvodnje stakla i manipulatora staklom u graditeljstvu, a smislu vizualnih efekata na staklenim površinama obvezuju MiS i Naručitelja. Te smjernice predstavljaju standard za ocjenu kvalitete vizualnih efekata na površini staklenih ploha. Procjena se provodi s udaljenosti od najmanje tri metra pod pravim kutom od 90º (devedeset stupnjeva) na promatranu površinu pri difuznom danjem svjetlu bez direktnog sunčevog zračenja i bez prisutnih alternativnih i umjetnih izvora svjetla. Moguće neujednačenosti koje bi eventualno mogle biti uočene s udaljenosti manje od gore navedene ne smatraju se manom i iste nisu razlog mogućih prigovora kvalitete izvedenih radova.
 3. Ne preporučuje se ugradnja float stakla na prometnim površinama zbog opasnosti od loma. Laminirana sigurnosna stakla (LSG), odnosno dva staklena panela zalijepljena (laminirana) jednostrukim ili višestrukim prozirnim izdržljivim prozirnim ili neprozirnim filmom, nude optimalnu sigurnost za upotrebu vani i/ili u interijeru zbog činjenice da se pri lomu staklo ne raspršuje već ostaje zalijepljeno na filmu te tako eliminira opasnost od prolaska i/ili pada. Takvo staklo također pruža solidnu zaštitu od provale budući da je isto teško probojno. Staklo općenito može biti problematično pri termičkom opterećenju u ograničenom opsegu. U takvim slučajevima potrebno je ugraditi zasjenjenje stakla (grilje, rolete, brisoleji…) kako bi se spriječila pojava termo-pukotina (lom/pucanje stakla uslijed termičkog utjecaja). Termo-pukotine se javljaju kao posljedica neravnomjernog zagrijavanja stakla uslijed izravnog izlaganja suncu. Staklo se neravnomjerno širi pa se pojavljuju naprezanja koja prelaze dozvoljene vrijednosti. Ova oštećenja nastaju uslijed visoke i neravnomjerne izloženosti stakla direktnom sunčevom zračenju kao npr. u slučaju da je dio površine stakla zasjenjen,a dio nije ili kada se više ostakljenih kliznih krila nalaze jedno iza drugoga pa se stakla između dva krila pojačano zagrijavaju.
 4. Opisano u prethodnim stavcima ovog članka se mora uzeti u obzir prilikom faze projektiranja te dogovaranja detalja izvedbe kako bi se izbjegla mogućnost grešaka uzrokovanih nestručnom primjenom zaštitnih folija.
 5. Kaljeno sigurnosno staklo (TSG) omogućava odgovarajuću zaštitu od termo-pukotina stakla. Kaljenje stakla je proces termičke obrade nakon rezanja kako bi staklo postalo otporno na temperaturno uzrokovana naprezanja. Osim otpornosti temperaturi, TSG je i sigurnosno staklo u smislu karakterističnog lomljenja u sitne komade (mrvljenja) u slučaju pucanja tako da ne može doći do ozbiljnijih ozljeda, ali nije sigurnosno u smislu protuprovalnosti. Pri termičkoj obradi stakla moguća je pojava tzv. „prljanja“ stakla (mrlje i pruge) ili promjena u smislu loma svjetlosti na staklu. U načelu, kod zatamnjenih stakala navedene pojave su rijetkost, dok se u slučaju nastanka opisanih pojava kod prozirnih stakala iste ne smatraju manom i nisu razlog mogućih prigovora kvalitete izvedenih radova.
 6. MiS je isključen od odgovornosti za nastanak gore opisanih pojava na staklu povezanih sa samim procesom proizvodnje stakla.
 7. MiS ne odgovara za nastanak gore opisanih pojava ukoliko su iste rezultat Naručiteljevog izbora stakla, a koji izbor nije u skladu s gore opisanim smjernicama.

VII. Narudžbe i naknadne izmjene

 1. Narudžba obvezuje Naručitelja.
 2. Naknadne izmjene obvezivat će MiS ukoliko je na iste pristao u pisanom obliku.
 3. Naknadna izmjena narudžbe moguća je samo ukoliko je pisano zatražena prije samog početka proizvodnje.
 4. Ako Naručitelj izmjeni narudžbu u razdoblju nakon početka proizvodnje, a ukoliko je ista moguća, snosit će cjelokupan trošak tražene izmjene.
 5. U slučaju naknadnih izmjena narudžbe od strane Naručitelja, MiS može produljiti rok za isporuku, odnosno ugradnju proizvoda za razumno vrijeme u ovisnosti od konkretnog slučaja.

VIII. Cijene

 1. Cijene navedene u ponudi vrijede samo za onu robu koja je predmet ponude i samo u roku u kojem je MiS vezan svojom ponudom, osim ukoliko MiS pisanim putem, uključujući i elektronički oblik, ne produlji taj rok.
 2. Ukoliko dođe do kašnjenja isporuke iz razloga na strani Naručitelja ili iz razloga na koje MiS nije mogao utjecati, MiS ima pravo obračunati cijenu prema cijenama važećima na dan isporuke.
 3. MiS može naplatiti veću cijenu od cijene navedene u ponudi kada se troškovi MiS-a prilikom izrade, ugradnje odnosno isporuke proizvoda Naručitelju povećaju iz razloga na strani Naručitelja koji uključuju, ali se ne ograničavaju na naknadne izmjene narudžbe i propust Naručitelja da dostavi sve potrebne informacije.
 4. Cijene uključuju izradu, dostavu na mjesto ugradnje i ugradnju. Eventualne troškove carine, špedicije, uvoza i sl., snosi Naručitelj ukoliko među strankama nije ugovoreno drugačije.
 5. Cijene su istaknute u valuti EURO ili HRK, ovisno o zakonskim odredbama u vrijeme isticanja cijene te vrijede prema važećem cjeniku na dan isporuke.
 6. Valuta plaćanja su kune (kn), osim ukoliko se ne ugovori drugačije, dok će se PDV dodatno obračunavati po primjenjivoj stopi.

IX. Dostava, prihvat robe i rok isporuke

 1. Dostava se sastoji od dostave robe ili pokušaja dostave robe na ugovorenu adresu dostave, odnosno ukoliko Naručitelj dolazi MiS-u po robu, preuzimanjem robe od strane Naručitelja ili njegovog dostavljača. Kada mjesto dostave i predaje nije određeno ugovorom, roba se predaje u mjestu u kojem MiS ima sjedište u trenutku sklapanja ugovora. Kada je prema ugovoru potrebno izvršiti prijevoz, dostava je izvršena uručenjem stvari prijevozniku.
 2. MiS nije odgovoran za zakašnjenje ukoliko je do zakašnjenja došlo zbog razloga na koje nije mogao utjecati.
 3. Dostavom robe Naručitelju rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na Naručitelja. Ako dostava robe nije izvršena zbog razloga na strani Naručitelja, rizik prelazi na Naručitelja u trenutku kada je trebalo izvršiti dostavu.
 4. Iskazani datumi isporuke fco. MiS ili fco. mjesto ugradnje nisu striktno obvezujući. Proces isporuke započinje najranije danom ovjere sve potrebne tehničke dokumentacije za proizvodnju i ugradnju naručenih proizvoda i komercijalnih uvjeta. Eventualno iskazani datumi isporuke predstavljaju očekivani datum isporuke na gradilište. Rok za isporuku iskazan izvan ugovora je samo informativne naravi te nije obvezujući za MiS.
 5. Kvaliteta i brzina isporuke u ovisnosti je od brzog prihvata kao i ovjere potrebne dokumentacije za proizvodnju i ugradnju koja je dostavljena Naručitelju, pravovremenog osiguranja svih potrebnih dozvola, pripremnih i prethodnih radova te ispunjavanja svih ugovorenih obveza od strane Naručitelja. Ukoliko ove pretpostavke nisu ispunjene, rokovi isporuke mogu biti produženi za razuman period i u skladu sa knjigom narudžbi MiSa.
 6. MiS može vršiti parcijalne i/ili fazne isporuke ukoliko nije drugačije ugovoreno.
 7. Primjedbe Naručitelja za nadoknadu troškova zbog kašnjenja u isporuci ograničene su na slučajeve namjere ili krajnje nepažnje na strani MiSa. Iznos naknade ograničen je na iznos pojedine narudžbe ili dijela narudžbe na koji se kašnjenje odnosi.
 8. Troškovi testiranja, izrade uzoraka, ishođenje dodatnih certifikata kao i eventualne dodatne provjere dostavljenih atesta i certifikata koje bi zahtijevao Naručitelj, isključivo su trošak Naručitelja.
 9. Ukoliko su na strani Naručitelja razlozi koji uzrokuju odgodu utvrđenog datuma isporuke, MiS ima pravo potraživati plaćanje ukupnog opsega dovršenih radova na ugovoreni datum isporuke i to bez obzira je li ugovoren novi datum isporuke.
 10. U slučaju iz stavka 9. ovog članka, isporuka na gradilište izvršit će se nakon uplate tako dospjelih potraživanja.
 11. Ukoliko je roba uskladištena kod MiSa na zahtjev Naručitelja ili iz bilo kojeg razloga na strani Naručitelja, datum skladištenja smatra se danom isporuke.

X. Pravo na jednostrani raskid ugovora

 1. Naručitelj nema pravo na jednostrani raskid ugovora te povrat isporučene robe iz razloga što je proizvod izrađivan sukladno specifikaciji Naručitelja, odnosno istom je jasno prilagođen, osim u zakonom propisanim razlozima.

XI. Primopredaja izvedenih radova

 1. Primopredaja radova vrši se po završetku naručenih tj. ugovorenih radova ili dijela radova. Primopredajnim zapisnikom Naručitelj potvrđuje pravilno izvršenje radova po narudžbi/ugovoru kao i iznosi eventualne primjedbe. Ukoliko Naručitelj nije u mogućnosti pristupiti i/ili ovjeriti primopredajni zapisnik na dan primopredaje, izvedeni radovi smatraju se pravilno izvedenim te bez primjedbi ukoliko ih Naručitelj ne iznese u roku od 7 dana od dana završetka radova. Danom primopredaje ostatak narudžbe dospijeva na plaćanje u skladu s dogovorenim uvjetima.
 2. MiS ima pravo vršiti i parcijalne primopredaje u slučaju vanjskih utjecaja (npr. kašnjenja drugih radova ili dokumentacije) ili u slučaju izvođenja radova u više faza. MiS ne prihvaća odgovornost za oštećenja na svojim proizvodima na gradilištu koje je uzrokovao Naručitelj i/ili treća strana prisutna na gradilištu. Naručitelj je dužan osigurati kvalitetno provođenje radova na gradilištu.
 3. MiS je dužan prisustvovati samo na sastancima koji su bitni za izvršenje njihova opsega posla.

XII. Pakiranje

 1. Ambalaža i pakiranje proizvoda za transport isključiv je odabir MiSa.
 2. Palete, nosači, držači i svi ostali elementi paketa ostaju u vlasništvu MiSa. Istima treba manipulirati s pažnjom te ih se ne može koristiti za druge svrhe osim za robu koja je isporučena.
 3. U slučaju nemogućnosti povrata predmeta opisanih u stavku 2 ovog članka iz razloga na strani Naručitelja, Naručitelj je obvezan snositi trošak istih bez odgode.

XIII. Uvjeti plaćanja

 1. Naručitelj je dužan, ukoliko nije ugovoreno drugačije, u roku 30 dana od dana izdavanja računa MiSu isplatiti ugovorenu cijenu u cijelosti.
 2. Naručitelj je dužan isplatiti ugovorenu cijenu u vrijeme i na mjestu odnosno na način određen u ponudi, odnosno ugovoru i ovim Općim uvjetima poslovanja.
 3. Prodavatelj ima pravo zaračunati i naplatiti Naručitelju zatezne kamate na sve dospjele, a neplaćene iznose od datuma dospijeća pa do naplate prema važećoj kamatnoj stopi.
 4. Naručitelj je dužan u cijelosti isplatiti kupoprodajnu cijenu na dan dospijeća sukladno ugovoru i ovim Općim uvjetima. Prihvatom općih uvjeta poslovanja Naručitelj se odriče prava na jednostrano smanjenje kupoprodajne cijene u slučajevima postojanja mogućeg protupotraživanja prema MiSu bez obzira na osnovu nastanka istog.
 5. Ukoliko Naručitelj ne isplati kupoprodajnu cijenu na dan dospijeća, MiS ima pravo odgoditi dostavu robe ili usluga i/ili otkazati ugovor kao i svaki drugi pravni posao sklopljen s Naručiteljem uz isključenje bilo kakve odgovornosti prema Naručitelju.
 6. Pridržaj prava vlasništva robe ne isključuje pravo MiSa da potraživanje prema Naručitelju ostvari prisilnim putem.
 7. MiS može odustati od cijele ili dijela narudžbe ukoliko Naručitelj ne ispuni dospjela potraživanja u odnosu na ugovoreni posao.
 8. U slučaju zakašnjenja Naručitelja s ispunjenjem dospjelih potraživanja, MiS može zatražiti instrument osiguranja potraživanja.
 9. Plaćanje se smatra izvršenim kada je uplata vidljiva na poslovnom računu MiSa.
 10. Ukoliko Naručitelj dođe u zakašnjenje s ispunjenjem obveze ili nastanu okolnosti iz kojih je razvidan gubitak platežne sposobnosti Naručitelja, sva nedospjela potraživanja dospijevaju na naplatu odmah.

XIV. Zadržana prava

 1. Uzorci, brošure i druge informacije dobivene iz promotivnih materijala ne obvezuju MiS te služe isključivo kao sredstvo opisa kako bi se mogao steći dojam o pojedinom proizvodu ili robi.
 2. Pozivanje na tehničke standarde služi isključivo za opisivanje performansi i mogućnosti proizvoda, a ne kao opis jamstvenih obilježja.
 3. MiS može napraviti potrebne promjene u dizajnu, izmjene proizvoda ili izmjene u procesu implementacije kao i promjene u izboru materijala i oblika proizvoda koje neće umanjiti njegovu učinkovitost, ukoliko one predstavljaju tehnološko unapređenje i u većoj mjeri ne utječu na Naručitelja.
 4. Savjeti koje bi MiS dao Naručitelju, neobvezatni su za bilo koju od strana.
 5. Informacije i podaci koji se odnose na prikladnost, primjenu ili korisnost proizvoda, kalkulacije, nacrti, skice i sl. se tiče uklapanja, dizajna, razmještaja, procesiranja, završnih radova, montaže, statike, troškovnika i pomoći pri izračunima cijene građenja ne obvezuju MiS.
 6. Za kvarove na ugrađenim proizvodima za koje je odgovoran, MiS poduzima mjere za popravak ili zamjenu prema vlastitoj procjeni. Naručitelj je dužan odobriti razuman rok za izvedbu potrebnih radova.

XV. Odgovornost

 1. Ukoliko kupljena roba ima materijalne nedostatke o kojima je Naručitelj pisanim putem izvijestio MiS u za to zakonom predviđenom roku, MiS će u razumnom roku nedostatak ukloniti ili isporučiti novi proizvod bez nedostatka.
 2. Naručitelj je obvezan pregledati proizvod i obavijestiti MiS o eventualnim nedostacima u zakonom predviđenim rokovima, inače gubi prava koja bi mu po toj osnovi mogla pripadati.
 3. U onoj mjeri u kojoj je odgovornost MiSa isključena ili ograničena, isključivost i/ili ograničenje se primjenjuje i na radnike MiSa.
 4. MiS ne odgovara za ispravnost proizvoda ako se proizvod održava ili koristi na bilo koji drugi način osim sukladno uputama MiS-a, odnosno ukoliko do nedostatka dođe uslijed više sile ili nemarnog odnosa Naručitelja prema proizvodu, kao i u situacijama kad je proizvod modificiran na bilo koji način ili ako je Naručitelj vršio popravak proizvoda u servisu koji nije ovlašten od strane MiS-a ili ako nedostatak proizlazi iz bilo kojeg uzroka ili okolnosti na koje MiS nije mogao utjecati.
 5. U slučaju postojanja materijalnih nedostataka MiS se oslanja na istinitost i točnost specifikacija koje mu je Naručitelj dostavio te je u slučaju dostave netočnih podataka od strane Naručitelja isključena odgovornost MiS-a za eventualnu štetu koja pri tome nastane.

XVI. Jamstva i jamstveni rok

 1. MiS jamči Naručitelju za ispravnost prodane robe u roku od 2 (dvije) godine od dana predaje robe Naručitelju. Zahtjeve s osnova jamstava Naručitelj u razdoblju od dvije godine od dana primitka robe može uputiti MiS-u na njegovu adresu
sjedišta pisanim putem uključujući i elektronički oblik i to u roku od 7 dana od dana kad je otkrio neispravnost.
 2. Uvjeti jamstva specificirani su u jamstvenom certifikatu MiS-a kako slijedi: jamstvo na konstrukciju i brtvljenje odnosi se na kompletnu konstrukciju (krov i bočne stranice).
 3. MiS jamči dana svojstva za zrakotijesnost prema EN 12207, vodotijesnost prema EN 12208 i otpornost opterećenju vjetrom prema EN 12210 za elemente prozore i vrata isporučenih i ugrađenih od strane MiS.
 4. MiS jamči Naručitelju za ispravnost površinske zaštite (plastifikacije i eloksaže) proizvoda u roku od 3 (tri) godine od dana predaje robe Naručitelju. Ovo jamstvo uključuje primarno zaštitu od korozije. Efikasnu zaštitu bojanih površina od agresivne okoline (zaštita od povećane koncentracije klora u zraku, blizine obale, kupališta, javnih garaža i sl.) i protiv pukotinske korozije dostupna je samo kao opcija u smislu pred-eloksiranja ili eloksiranja koju je potrebno dodatno specificirati pri narudžbi. Gubitak boje, sjaja i efekt grube površine uređen je smjernicama Qualanod, Qualicoat i GSB koje se primjenjuju za takve slučajeve u smislu klasifikacije grešaka površine.
 5. Funkcionalna pouzdanost isporučenih proizvoda i materijala osigurana je samo uz uvjet normalne uporabe i dokumentiranih godišnjih servisa specijalizirane tvrtke odobrene od strane MiS-a u gore navedenom jamstvenom roku.
 6. Pokretni i mehanički dijelovi (okovi) zahtijevaju redovito održavanje. Jamstvo pokriva isključivo zamjenu ili popravak neispravnih dijelova i tek nakon procijene stručne osobe MiS-a u smislu potrebe za održanjem kvalitete proizvoda. Odobreni stručnjak MiS-a ima pravo izvršiti popravak u dva navrata prije razmatranja mogućnosti zamjene djela u kvaru. Godišnji servisi u jamstvenom roku predmet su dodatne naplate prema važećem cjeniku MiS te nisu sadržani u cijeni proizvoda.
 7. U slučaju opravdanosti jamstvenog zahtjeva MiS se obvezuje ispraviti greške na proizvodu u razumnom roku.
 8. Prilikom poziva na jamstvo Naručitelj je dužan predočiti MiSu originalni račun za predmet jamstva kao i dokaz o ispunjenje obveze u odnosu na isti.
 9. Ukoliko je MiS angažiran na otklanjanju kvara koji nije obuhvaćen jamstvom, može izvođenje radova odbiti ili potrebne radove naplatiti.
 10. Rezervni dijelovi ugrađeni u opremu ili uređaje koji nisu pod jamstvom ostaju u vlasništvu MiSa svedo uplate punog iznosa popravka.
 11. Jamstveni rok se produljuje za onoliko koliko je trajao popravak robe, a u slučaju zamjene robe jamstveni rok počinje teći iznova počevši od zamjene .
 12. Jamstvo za sve ugrađene elektroničke i električne dijelove je 2 (dvije) godine.
 13. Jamstvo na staklo podliježe uvjetima jamstva proizvođača stakla. Lom stakla ne podliježe jamstvu.
 14. Jamstvo se ne primjenjuje:

(a) na potrošne dijelove, kao što su baterije, žarulje, zaštitne folije i sl., koje su napravljene tako da se vremenom istroše, osim ako je kvar nastao zbog greške u materijalu ili izradi;

(b) na estetska oštećenja uključujući ali ne ograničavajući se na ogrebotine, manja udubljenja i sl.;

(c) na štetu izazvanu slučajno, pogrešnom upotrebom, kao i štetu nastalu uslijed više sile;

(e) na štetu nastalu korištenjem proizvoda izvan danih smjernica i uputa za korištenje kao i na štetu nastalu uslijed nemarnog odnosa i neprimjerenog održavanja od strane Naručitelja;

(f) na štetu nastalu uslijed neovlaštenog servisiranja (uključujući nadogradnju, proširenja, popravak, izmjenu ili preuređenje) od strane servisa za koji MiS nije dao izričiti pisani pristanak;

(g) na proizvod koji je mijenjan bez pisanog odobrenja MiS-a;

(h) na štetu nastalu redovnom upotrebom.

 1. Jamstvo ne uključuje ugrađenu opremu koja je obuhvaćena jamstvom proizvođača (motori, senzori, samozatvarači i sl.).
 2. Ukoliko se utvrdi neosnovanost poziva na jamstvo u (npr. ukoliko Naručitelj nije koristio proizvod sukladno uputama o korištenju ili održavanju) svi izvršeni popravci podložni su naplati.

XVII. Zadržavanje prava vlasništva

 1. Proizvod koji je predmet ugovora ostaje vlasništvo MiS-a sve do potpune isplate ugovorene cijene i zateznih kamata u slučaju zakašnjenja s plaćanjem. Ukoliko bi roba za koju nije izvršena isplata u dogovorenom roku bila preprodana, plaćanje se vrši isključivo MiSu.
 2. Naručitelj se obvezuje bez odlaganja izvijestiti MiS o svakoj šteti koja nastane na proizvodu, kao i o svakom postupku ovrhe, osiguranja, stečaja i sl., koji bi se trebali provesti na proizvodu ili za posljedicu mogu imati povredu prava vlasništva MiS-a, dok u suprotnom odgovara MiS-u za štetu koja nastane nepravodobnom obavijesti.
 3. Ako se roba nalazi kod Naručitelja, isti od trenutka dostave robe odgovara za slučajnu propast ili oštećenje robe, a ukoliko robu drži na skladištu za vrijeme trajanja pridržaja prava vlasništva dužan je skladištiti ju odvojeno od ostale robe, te vidljivo naznačiti na robi da je vlasništvo prodavatelja (kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva).

XVIII. Ostale odredbe koje proizlaze iz ugovornog odnosa

 1. Prava Naručitelja na temelju ugovora ili potvrde narudžbe su neprenosiva.
 2. Ilustracije, crteži, skice, nacrti, proračuni i drugi dokumenti sačinjeni od strane MiSa podliježu zaštiti autorskih prava. Naručitelj je dužan naknaditi eventualnu štetu ako bi ista proizašla iz povrede opisanih zaštićenih prava
 3. Autorska prava kao i prava intelektualnog vlasništva na robi ili uslugama MiSa, ostaju vlasništvo MiSa ili njegovog davatelja licence.
 4. Nikakav propust ili kašnjenje MiS-a u izvršavanju prava koja mu pripadaju Ugovorom ili ovim uvjetima neće se smatrati odricanjem od tog prava.

XIX. Mjesto izvršenja

 1. Uobičajeno mjesto isporuke robe i plaćanje usluga je sjedište MiSa, ukoliko drugačije nije izričito ugovoreno.
 2. Pritužbe Naručitelja koje proizlaze iz ugovornog odnosa, podnose se u mjestu sjedišta MiS-a.

XX. Prestanak Naručitelja (pravne osobe)

 1. U slučaju pokretanja stečajnog ili likvidacijskog postupka protiv Naručitelja (pravne osobe), stečajni upravitelj odnosno likvidator obvezan je obavijestiti MiS u pisanom obliku o pokretanju stečajnog i likvidacijskog postupka u roku od 30 (trideset) dana od dana pokretanja ovih postupaka.
 2. MiS ima pravo raskinuti ugovor u slučaju opisanom pod stavkom 1 ovog članka kao i u slučaju pokretanja postupka radi ispitivanja uvjeta za ostvarenja stečajnog postupka, odnosno ako Naručitelj podnese prijedlog za pokretanje postupka predstečajne nagodbe, kao i slučaju ako se protiv Naručitelja pokrene kazneni postupak.
 3. U slučaju iz stavka 2 ovog članka, ugovor će se smatrati raskinutim na dan pokretanja postupka stečaja ili likvidacije Naručitelja.

XXI. Rješavanje sporova

 1. Sporovi koji bi proizašli iz ugovornih odnosa, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, MiS i Naručitelj nastojat će riješiti prijateljskim putem.
 2. Ukoliko ugovorne strane ne uspiju riješiti svoje sporove prijateljskim putem, nadležni sud bit će stvarno nadležni sud u Zagrebu uz primjenu materijalnog prava Republike Hrvatske.

XXII. Završne odredbe

 1. Ovi Opći uvjeti će se objaviti na internetskim stranicama metalistaklo.hr, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te će biti dostupni na svim ovlaštenim poslovnim mjestima Metali staklo d.o.o.
 2. MiS će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta na način sukladno stavku 1. ovog članka.
 3. U slučaju izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta MiS mora izvijestiti Naručitelja pisanim ili elektroničkim putem o predloženim izmjenama i dopunama i njihovom pravu na raskid Ugovora, u skladu s ovim Općim uvjetima.
 4. MiS može primijeniti izmjene i dopune ovih Općih uvjeta na postojeće Naručitelje najranije nakon 15 (petnaest) dana od dana njihove objave. Izmjene koje su isključivo u korist krajnjih kupaca i poslovnih partnera mogu se primijeniti bez odgode.
 5. U slučaju izmjene ovih Općih uvjeta, koja je za Naručitelja nepovoljnija u odnosu na važeći ugovor, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor, odnosno, ima pravo na povrat neiskorištenog novčanog iznosa, u roku od 8 (osam) dana od dana njihove objave, osim u slučaju ako su te izmjene općih uvjeta poslovanja:
  a) posljedica regulatornih obveza koje proizlaze iz zakona;
  b) posljedica izmjene veleprodajnih odnosno maloprodajnih uvjeta na koje MiS nema utjecaja.
 1. Ukoliko je jedna ili više odredaba ugovora ili ovih uvjeta ništava, neprovediva ili postane takva, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi koje ostaju važeće, ukoliko se i bez takvih odredbi može ostvariti svrha ugovora.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 01.10.2017. godine.